Persbericht: Voorgenomen fusie Ben Oude NijHuis en Aafje

Stichting Ben Oude NijHuis en Stichting Aafje maken vandaag het voornemen bekend om de twee organisaties per 1 januari 2021 samen te voegen. De heer Jan Slagter, bestuurder van Ben Oude NijHuis en de heer Guy Buck, voorzitter Raad van Bestuur van Aafje ondertekenden hiervoor een intentieverklaring.

Beide organisaties bieden ouderenzorg in hetzelfde geografisch gebied. Hierdoor zien zij een duidelijke meerwaarde op het gebied van samenhangende en kwalitatieve dienstverlening in de zorg, waarbij de keuzemogelijkheid voor inwoners van Overschie behouden blijft.

Jan Slagter: Na 5 jaar (2 jaar voorbereidingen en 3 jaar operationeel) is het tijd om het Ben Oude NijHuis over te dragen aan een organisatie die dezelfde doelen nastreeft als het Ben Oude NijHuis, namelijk  goede zorg voor bewoners en goed werkgeverschap voor de medewerkers.  Aafje staat bekend om de persoonsgerichte benadering, met name door het kleinschalig wonen concept, en dat wordt bevestigd met de 8,5 die klanten op Zorgkaart Nederland in 2020 aan Aafje toekennen. Ik heb  er alle vertrouwen in dat het Ben Oude NijHuis met Aafje een duurzame toekomst tegemoet gaat.”

Guy Buck: “Tijdens onze gesprekken bleek al snel dat we dezelfde visie op zorg delen. Waarbij onder andere het belang van de lokale identiteit en herkenbaarheid centraal staat. Dat doen we bijvoorbeeld door het behoud van de vertrouwde locatienaam en de huidige medewerkers. Wij zijn erg blij dat Jan Slagter, bevlogen oprichter van Ben Oude NijHuis, na de fusie nog minimaal 2 jaar verbonden blijft als ambassadeur van de nieuwe samenwerking.

Ook  Erik Scherder,( lid Raad van Toezicht Ben Oude NijHuis)  is bereid en enthousiast om voor 2 jaar een ambassadeursrol te vervullen. Erik Scherder is hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de VU in Amsterdam. Een mooie start van een gezamenlijke toekomst!”

De intentie om te fuseren ligt ter advisering voor aan de Cliëntenraad, Bewonersraad en Ondernemingsraad. Daarnaast moet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nog een oordeel uitspreken.

In december 2020 verwachten we een definitief besluit te nemen. De verwachting is dat uiterlijk begin 2021 de fusie is afgerond.

Persbericht: Woningcorporaties verzaken plicht

Hilversum, 21 april 2016 – Woningcorporaties zijn niet bereid te investeren in kleinschalige verpleeghuizen voor mensen met een kleine beurs, dat zei Jan Slagter zojuist in Pauw. Ze zijn daar volgens het ministerie voor Wonen en Rijksdienst wel toe verplicht. Volgens Slagter is goede, kleinschalige zorg voor mensen met dementie in Nederland nu alleen bereikbaar voor welgestelde ouderen.

Uit onvrede over de huidige verpleeghuiszorg, waar veel geld wordt verspild, wil Slagter via de stichting Ben Oude NijHuis zelf een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie realiseren, om zo aan te tonen dat met het beschikbare overheidsbudget het wel degelijk mogelijk is goede zorg te leveren, met voldoende handen aan het bed. De stichting Ben Oude NijHuis is vernoemd naar de man die – samen met de vader van staatssecretaris Van Rijn – de falende zorg aan hun dementerende vrouwen aan de kaak stelde.

De stichting heeft het afgelopen jaar 60 woningcorporaties benaderd om mee te denken en mee te werken aan kleinschalige zorg voor dementerende ouderen met een kleine beurs. Vier van de 60 waren daartoe bereid en boden percelen bouwgrond aan of panden, die echter niet geschikt waren. De overige corporaties lieten onder andere weten dat het “niet past binnen hun huidige beleid”, ze geen ruimte zien in hun “borgingscapaciteit”, ze “het niet als hun taak zien” of hun “handen vol hebben aan huidige projecten”.

Het ministerie van Wonen en Rijksdienst liet de stichting desgevraagd weten dat hier “primair een taak ligt voor woningcorporaties”. Door deze afwijzingen moet de stichting nu uitwijken naar commerciële investeerders wat de plannen een stuk duurder maakt. Maar hoge huren vragen of een beroep doen op het niet voor vastgoed bestemde Persoonsgebonden budget (PGB) wil de stichting Ben Oude NijHuis niet. Daardoor dreigt er nu een tekort van 3 tot 5 ton voor het verpleeghuis dat in Rotterdam moet komen te staan.

Sinds juli 2015 is de Woningwet herzien, waardoor woningcorporaties terug moeten naar hun kerntaak: huisvesting regelen voor mensen met een laag inkomen. Ook het door het kabinet ingestelde ‘Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen’ constateert dat woningcorporaties “meer energie” moeten steken in hun kerntaak: te weten wonen en zorg. “Die maatschappelijke taak is ondergesneeuwd de laatste tijd”, aldus het aanjaagteam in haar in april verschenen rapport. Het verweer van de corporaties dat er “geen investeringsruimte is” noemt het aanjaagteam een “non-argument: Dat geld is er wel degelijk”.

Woningcorporaties realiseren tot op de dag van vandaag nog steeds wel kleinschalige woonvormen voor mensen met een gemiddeld of hoog inkomen.

SP-Kamerlid Renske Leijten wil van Minister Blok weten hoe het kan dat woningcorporaties hun taak zo verzaken. De weigerachtige houding van die woningcorporaties is bovendien voor de Tweede Kamer mede aanleiding om op 25 mei een rondetafelgesprek te beleggen over de vele problemen waar kleinschalige zorginstellingen mee te kampen hebben. De Kamer wil goed zicht krijgen op die problemen. Ook Jan Slagter is uitgenodigd voor dit rondetafelgesprek.

2016: Financiering gaat moeizaam

Foto van de kaart van ben oude nihjhuisJan Slagter is op 20 april 2016 te gast in het televisieprogramma Pauw. Hij vertelt over de plannen om de kleinschalige woonvorm Ben Oude Nijhuis te openen. Het huis moet kleinschalig worden en gepaste zorg leveren aan ouderen met een kleine portemonnee. Jan Slagter geeft aan dat het moeilijk is om de financiering rond te krijgen, omdat woningcorporaties niet mee willen werken. Het doel is om het huis medio 2017 te openen.

Bekijk de video

2015: Jan Slagter te gast bij Pauw

Op 5 maart 2016 is Jan Slagter te gast in het televisieprogramma Pauw. Hij vertelt over de verspilling in de zorg. Het gaat hierbij onder meer om voedsel en energie. Door onder andere deze verspilling blijft er minder geld over om personeel in te huren. Ook praat hij over de plannen om zelf een kleinschalige woonvorm voor ouderen met dementie te openen. Jan Slagter wil graag een verpleeghuis op een centrale plek, waar de bewoners gemakkelijk bezoek kunnen ontvangen. De kleinschalige woonvorm krijgt de naam Ben Oude Nijhuis.

Bekijk de video

Persbericht: Verpleeghuizen verspillen jaarlijks 1 miljard euro

Hilversum, 5 maart 2015 – Van de 5,3 miljard euro die de overheid ieder jaar uitgeeft aan verpleeghuiszorg in instellingen, wordt door verpleeghuizen ruim 1 miljard verspild. Van dat geld zouden 30.000 fulltime verzorgenden aangesteld kunnen worden.

Dit blijkt uit onderzoek van het MAX-programma ‘Tijd voor Meldpunt!’ De bevindingen zijn voor MAX-directeur Jan Slagter reden om een eigen verpleeghuis te openen in Zoetermeer. In 2016 moeten de deuren opengaan. “Ik wil bewijzen dat het met het beschikbare geld wel degelijk mogelijk is goede verpleeghuiszorg te bieden”, aldus Jan Slagter. “Het roer moet nu echt om!

Uit het MAX-onderzoek blijkt dat het geld wordt verspild aan te hoge energierekeningen, te dure inkoop van goederen zoals incontinentiemateriaal en onnodige bureaucratie. Daarnaast gaat veel geld naar onnodige medicatie en overbodige overhead. Verder blijkt dat bijna de helft van de warme maaltijden aan het einde van de dag in de vuilnisbak verdwijnt.

Volgens Harmke Bekkema van Energiesprong valt op de energierekening van verpleeghuizen jaarlijks ruim 115 miljoen te besparen. “In de zorg verbranden we op dit moment letterlijk geld, door slechte isolatie en verouderde installaties.

Verpleeghuizen zouden ook veel efficiënter met de maaltijden moeten omgaan. Dat kan jaarlijks 200 miljoen opleveren. “Elke dag weer verdwijnen tienduizenden warme maaltijden in de vuilnisbak”, aldus Koen Nouws Keij van Stichting Diverzio. “Omdat er veel te veel wordt gekookt, de porties veel te groot zijn en het eten smakeloos is. Dit geld moet terug naar de zorg.

Geldverspilling is volgens gezondheidseconoom Wim Groot van de Universiteit van Maastricht een belangrijke reden waarom sommige huizen wel goede verpleeghuiszorg leveren en andere juist niet. “Je ziet dat de slecht scorende verpleeghuizen buitengewoon inefficiënt met het geld omgaan dat er binnenkomt. Er wordt te veel geld uitgegeven aan andere zaken waardoor er onderaan de streep niet genoeg geld overblijft om nog goede zorg te kunnen leveren. De zorg is in deze huizen niet meer dan een sluitpost op de begroting.

Wim Groot vindt dat de overheid moet ingrijpen: “Instellingen worden op dit moment onvoldoende gestimuleerd door de overheid om hun financiën en daarmee ook hun kwaliteit van zorg op orde te hebben.

Bijlage: Jaarlijkse verspilling in de reguliere verpleeghuiszorg

2014: Pauw over misstanden in de zorg

Pauw over misstanden in de zorgOp 12 november 2014 zijn familieleden van verschillende patiënten die verblijven in een verzorgingstehuis te gast in het televisieprogramma Pauw. Zij vertellen over hun negatieve ervaringen met de zorg. Ziekenverzorgende Anja Koerten en verpleegkundige Ina Kreuning praten over hun werkzaamheden en de bijbehorende werkdruk. Jan Slagter vertelt dat stichting MAX Maakt Mogelijk gaat onderzoeken of het mogelijk is om een kleinschalige woonvorm voor ouderen met dementie te openen.

Bekijk de video

2014: Van Scherrenberg, Leijten en Slagter in Pauw

Van Scherrenberg, Leijten en Slagter in PauwOp 5 november 2014 zijn Jan Slagter, Wouke van Scherrenberg en Renske van Leijten te gast in het televisieprogramma Pauw. Zij reageren op de uitzending van de dag ervoor. In deze uitzending vertelt Ben Oude Nijhuis over de misstanden in de zorg. Staatssecretaris van Rijn vertelt over zijn beleid en hoe hij deze wil verbeteren. De aanwezige gasten zijn het er over eens dat er te weinig verzorgend personeel is en dat veranderingen in de zorg noodzakelijk zijn. Jan Slagter geeft aan een klachtenlijn te openen waar patiënten en personeel hun klachten over de zorg kunnen melden.

Bekijk de video

2014: Ben Oude Nijhuis over slechte zorg

Ben Oude NijhuisOp 4 november 2014 zijn Ben Oude Nijhuis en staatssecretaris van Volksgezondheid, Martin van Rijn, te gast in het televisieprogramma Pauw. Ben Oude Nijhuis vertelt over de misstanden in de zorg die hij van dichtbij meemaakt. Zijn vrouw zit samen met de moeder van Van Rijn in een verzorgingstehuis, waar zij regelmatig met slechte zorg te maken krijgen. Ben Oude Nijhuis wijt deze slechte zorg aan bezuinigingen. Staatssecretaris van Rijn reageert hierop en vertelt hoe hij de situatie wil verbeteren.

Bekijk de video