Persbericht: Voorgenomen fusie Ben Oude NijHuis en Aafje

Stichting Ben Oude NijHuis en Stichting Aafje maken vandaag het voornemen bekend om de twee organisaties per 1 januari 2021 samen te voegen. De heer Jan Slagter, bestuurder van Ben Oude NijHuis en de heer Guy Buck, voorzitter Raad van Bestuur van Aafje ondertekenden hiervoor een intentieverklaring.

Beide organisaties bieden ouderenzorg in hetzelfde geografisch gebied. Hierdoor zien zij een duidelijke meerwaarde op het gebied van samenhangende en kwalitatieve dienstverlening in de zorg, waarbij de keuzemogelijkheid voor inwoners van Overschie behouden blijft.

Jan Slagter: Na 5 jaar (2 jaar voorbereidingen en 3 jaar operationeel) is het tijd om het Ben Oude NijHuis over te dragen aan een organisatie die dezelfde doelen nastreeft als het Ben Oude NijHuis, namelijk  goede zorg voor bewoners en goed werkgeverschap voor de medewerkers.  Aafje staat bekend om de persoonsgerichte benadering, met name door het kleinschalig wonen concept, en dat wordt bevestigd met de 8,5 die klanten op Zorgkaart Nederland in 2020 aan Aafje toekennen. Ik heb  er alle vertrouwen in dat het Ben Oude NijHuis met Aafje een duurzame toekomst tegemoet gaat.”

Guy Buck: “Tijdens onze gesprekken bleek al snel dat we dezelfde visie op zorg delen. Waarbij onder andere het belang van de lokale identiteit en herkenbaarheid centraal staat. Dat doen we bijvoorbeeld door het behoud van de vertrouwde locatienaam en de huidige medewerkers. Wij zijn erg blij dat Jan Slagter, bevlogen oprichter van Ben Oude NijHuis, na de fusie nog minimaal 2 jaar verbonden blijft als ambassadeur van de nieuwe samenwerking.

Ook  Erik Scherder,( lid Raad van Toezicht Ben Oude NijHuis)  is bereid en enthousiast om voor 2 jaar een ambassadeursrol te vervullen. Erik Scherder is hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de VU in Amsterdam. Een mooie start van een gezamenlijke toekomst!”

De intentie om te fuseren ligt ter advisering voor aan de Cliëntenraad, Bewonersraad en Ondernemingsraad. Daarnaast moet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nog een oordeel uitspreken.

In december 2020 verwachten we een definitief besluit te nemen. De verwachting is dat uiterlijk begin 2021 de fusie is afgerond.